سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد دره شوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه صنعتی سهند
اکبر وجد – مربی آموزشکده فنی شماره ۲ تبریز

چکیده:

ریخته گری گریز از مرکز یکی از روش هایی است که در آن وجود نیروی گریز از مرکز در حین انجماد آلیاژ مذاب باعث جدایش فازی و یا ترکیبی هدفمند در جهت اعمال نیروی گریز از مرکز در ریزساختار قطعه ریختگی می گردد. در این تحقیق با بررسی امکان تشکیل ساختار هدفمند در برنز آلومینیمCu-11wt.%Alبا روش ریخته گری گریز از مرکزنشان داده شده است که اعمال نیروی گریز از مرکز حین انجماد آلیاژ باعث ایجاد یک ساختار دو فازی با توزیع هدفمندβ و α فازهای در جهت شعاعی نمونه استوانه ریختگی می شود. با بررسی ریزساختار و سختی و انجام آنالیز شیمیایی فازی EDS از ریزساختار مقاطع مختلف شعاعی استوانه ریختگی معلوم شد که فاز α غنی از مس تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز به سمت جداره بیرونی استوانه جدایش پیدا نموده و باعث کاهش شیب دار سختی مقاطع از لایه های خارجی به سمت سطوح داخلی استوانه شده است. تحلیل داده های بدست آمده بیانگر آن است که به دلیل دامنه انجماد بسیار محدودآلیاژ Cu-11wt.%Al ریز ساختار هدفمند ایجاد شده در آن نمی تواند ناشی از جدایش فازی حین انجماد باشد بلکه جدایش اتمی فاز مذاب تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز باعث توزیع هدفمند فازی در جهت شعاعی نمونه ریختگی شدهاست.