سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – استادیار، دانشکده فنیمهندسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
امیرعباس راحمی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران-زلزله، دانشکده فنیمهندسی، دانش

چکیده:

بارگذاری لرزهای برخلاف سایر انواع متداول بارها دارای ماهیت تحریک پایه میباشد که بر حسب توزیع سختی در سازه قابل تخمین با نیروهای معادل جانبی است. از سوی دیگر اعمال نیروهای روش ایستای معادل عملاً منجر به تحمیل توزیع خاصی از سختی و مقاومت در سازه شده و پاسخهای آن را طی زلزله تغییر میدهد. مقاله حاضر طراحی قابهای فولادی تحت بارگذاری ایستای معادل با الگوهای مختلفی را مورد بررسی مقایسهای قرار میدهد. این الگوها شامل انواع متعارف و جدید حاصل از بهینهیابی همزمان مقاطع و بارگذاری هستند که نتیجه آنها توزیع سختی جانبی و تغییرمکان یا گریز طبقات و حتی نقطه شروع خرابی را تغییر میدهد. در ادامه بهینه یابی مقاطع بعنوان مساله گسسته با الگوریتم اتفاق مورچگان و مساله پیوسته تعیین الگو با روش جستجوی هماهنگی حل شده و نهایتاً رفتار منتجه سازه نمونه از نوع قابهای خمشی شامل بهبود هزینه مصالح و هدایت شروع خرابی به طبقات بالای ساختمان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.