سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

توحید میدانی – دانشجوی کارشناسی حقوق ،انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ،

چکیده:

فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد . مشخص نیست مقصود قانون گذار از آوردن حرفواوبین این دو کلمه جدا کردم دو جرمهتک حرمتونشر اکاذیباست ،یا این که غرض ، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمتنمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است . زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف ، افترا ،توهین ….) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد .آیا این قانون صلاحیت آن ر دارد که کسی در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند ؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده ۱۷ هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتکحرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و…. است . اینپژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته ، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند .آنگاهدرصدد بررسی حقوقی جرم است ودر این مبحث عنصر قا نونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد . آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با تو هین و افترا و قذف می پردازد.