سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی –
سمیرا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

چکیده:

امروزه نیروی انسانی به عنوان یک عامل کمی درتولید ملی مطرح نیست بلکه توجه به کیفیت و کارایی نیروی کارو افزایش بهره وری آن بسیار مورد بحث است استفاده ازنیروی انسانی بطور گسترده یا افزایش سرمایه به خودی خود موجب ارتقا تولید ناخالص ملی نمی شود بلکه بالابردن اثربخشی و بهره وری عوامل تولید به ویژه نیرویا نسانی است که دراین رابطه نقش بسزایی دارد چنانچه بهره وری نیروی انسانی افزایش یابد تولید ناخالص ملی سریعتر ازرشد نهادهها رشد خواهد کرد و درنتیجه توانایی تولید ملی بیشتر افزایش می یابد لذا از انجا که نقش نیروی انسانی به عنوان یک عامل کمی و کیفی درتولید ملی و توسعه اقتصادی بسیارحائز اهمیت است مقاله حاضر به بررسی نقش نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی پیشبرنده درتولید ملی میپردازد.