سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت اله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
روناک عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اصغر میرک زاده – استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

افزایش بیکاری در میان گروه های تحصیل کرده به خصوص فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی-اقتصادی کشور تبدیل شده است. بنابراین، توجه به مقوله ی کارآفرینی در نظام آموزشی عالی ضرورت دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کلی، بررسی تاثیر عوامل محیطی و مطلوبیت درک شده بر نیت کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه ایلام بودند (۱۶۰=N). تعداد ۱۰۰ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای نقش مدل، حمایت اجتماعی و مطلوبیت درک شده با نیت کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر مطلوبیت درک شده با اثر کل ۷۲/۵ درصد بیشترین تاثیر و متغیر هنجارهای اجتماعی با اثر کل ۱۲ درصد کم ترین تاثیر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان داشتند. نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان نظام آ»وزش عالی کشاورزی ارتقای نیت و در نهایت رفتار کارآفرینانه دانشجویان کمک نماید.