سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین بناکار – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری. یزد. انتهای بولوار آزادگان

چکیده:

شوری از عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌رود. در این مناطق شوری از چنان شدت بالایی برخوردار است که گیاهان متداول زراعی قادر به رشد نمی‌باشند. در مقابل بسیاری از گیاهان مقاوم (شورپسند‌های علوفه‌ای) وجود دارند که در صورت اعمال مدیریت مناسب و برنامه ریزی ساماندهی شده می‌تواند تولید اقتصادی و رضایت بخشی داشته باشند. به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای ازته و فسفره بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد شورپسند‌ها، تحقیقی گلخانه‌ای در شرایط شور انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که به طور کلی گونه‌های A. nummularia و A. halimus بیشترین مقدار عملکرد را در مقایسه با سایر گونه‌ها دارا هستند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که مصرف کود ازته در سطح kg/ha 50 به طور معنی داری عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE) گونه‌های مذکور را افزایش می‌دهد.