سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین شاپری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، اصفهان، ایران
شهریار علوی – معاون شهرسازی شهرداری شاهین شهر

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت معماری داخلی فضای آشپزخانه ها از دیدگاه بانوان شهر شاهین شهر می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع توصیفی است، جامعه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از بانوان ساکن مجتمع های مسکونی ناحیه ۱ شهر شاهین شهر که با نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن توسط ۵ تن از اعضای هیات علمی مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۰/۹۲ در حد بالایی قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Excel 2007 و SPSS v15 استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ۵۵/۶ درصد از پاسخ دهندگان وضعیت طراحی فضای درونی آشپزخانه را مناسب ارزیابی کرده اند. ۶۵/۲ درصد وضعیت نورپردازی فضای داخلی آشپزخانه را متوسط رو به مناسب ارزیابی کرده اند. ۵۳/۳ درصد از بانوان جامعه پژوهش ترکیب رنگ بین دیوارها، کفپوش و کابینت ها را مناسب ارزیابی کرده اند. نتایج نشان داد که مؤلفه های وضعیت رنگ آشپزخانه، طراحی فضای داخلی آشپزخانه، وضعیت جنس و کیفیت مصالح و وضعیت نور در آشپزخانه در وضعیت متوسط قرارگرفته اند. همچنین ۵۲/۲ درصد از آشپزخانه های جامعه پژوهش مثلث کار را رعایت کرده اند. همچنین بررسی وضعیت رنگ آشپزخانه ها نشان داد که از رنگهای روشن برای دیوارها و کفپوش ها و از رنگ های تیره برای کابینت ها و از نور سفید در محیط داخلی آشپزخانه استفاده شده است. بیشتر بانوان شهر شاهین شهر علاقه دارند از رنگ روشن برای دیوارها و از رنگ های تیره برای کف پوش ها استفاده گردد. همچنین علاقه مند به استفاده از رنگهای ترکیبی تیره و روشن در کابینت ها می باشند. از سویی تمایل دارند از نورهای ترکیبی زرد و سفید در آشپزخانه ها استفاده شود تا محیطی گرم را ایجاد نماید.