سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حیدری بالی – عضو هیئت علمی رشته حسابداری، دانشگاه پیام نور در واحدهادی شهر مازندرا

چکیده:

این مقاله، اهمیت یک گزارش حسابرسی داخلی را به منظور بهبود شفافیت نظام راهبری برای ذینفعان برون سازمانی مورد توجه قرار می دهد. علیرغم اینکه نیازمندی به فعالیت حسابرسی داخلی در ساختار نظام راهبری واضح و پراهمیت است، اطلاعات دقیق و مرتبط با این فعالیت به طور عمده در اختیار ذینفعان برون سازمانی قرار نمی گیرد. این در حالی است که این اطلاعات برای ذینفعان درون سازمانی قابل دسترسی است. این عدم تقارن در ارائه اطلاعات با بی طرفی در پاسخگویی نظام راهبری و تعهدات عصر Sarbanes-Oxley تناقض دارد. در ضمن با بررسی مطالب ارائه شده در این زمینه و نتیجه حاصل از ۱۸ مصاحبه ی نیمه سازمان یافته با اعضای کمیته حسابرسی، تحلیلگران، حسابرسان داخلی، سرمایه گذاران و سیاستگذاران، منافع بالقوه گزارش حسابرسی داخلی را با هزینه های ناشی از این افشاها مقایسه می کنیم. همچنین یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را پیشنهاد خواهیم کرد که اطلاعات اساسی را در مورد فعالیت حسابرسی داخلی، به منظور ارزیابی نحوه اداره ی کلی در داخل یک مؤسسه، در اختیار ذینفعان را در نحوه اداره ی سازمان و نیز توانایی تشویق حسابرسی داخلی برای تلاش بیشتر را دارد.