سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا اسعدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور –
بهروز دستار – گروه علوم دامی

چکیده:

مطالعه تغذیه ای بمدت ۸ هفته برای تعیین اثرات سطوح مختلف اسیدهای چرب چندغیراشباعی n-3 HUFA روی رشد ترکیبات اسیدهای چرب انجام شد شش جیره غذایی حاوی سطوح مختلف n-3 HUFA 1/56تا۱۷/۲۵درصد از اسیدچرب کل برای تعیین نیازمندی فیل ماهی به این اسیدهاهی چرب مورد استفاده قرارگرفت دروزن بدست آمده ضریب تبدیل غذایی فاکتور وضعیت نرخ رشد ویژه و شاخص کارایی پروتئین همچنین درترکیبات لاشه فیل ماهی تفاوت معنی داری دربین تیمارهای مختلف تغذیه ای مشاهده نشد p>0/05 همراه با تغییرات ترکیبات اسید چرب جیره های غذایی ترکیبات اسیدچرب لاشه فیل ماهیان جوان نسبت به نمونه های اولیه تغییر ن شان داد با افزایش سطوح n-3 HUFA درجیره غذایی سطوح n-3 HUFA لاشه فیل ماهیان جوان نیز افزایش یافت نتایج بدست آمده پیشنهاد می کند که حداقل سطوح n-3 HUFA درجیره غذایی فیل ماهی جوان اثرمنفی دررشد ایجاد نمی کند و n-3 HUFA عامل محدوده کننده دررشد این ماهی نیست