سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی
فاطمه میراحمدی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی
اسحاق شیرین کام – کارشناس ارشدبرنامه ریزی آموزشی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور بود پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از حیث هدف پژوهش کاربردی بود جامعه ی آماری کارکنان شاغل درستاد وزارت کشور است کهدرسال ۱۳۹۰ بودند به علت وسعت جامع آماری از میان آنان نمونه ای غیرتصادفی ۱۱۲ نفری که در ۶ رسته ی شغلی مشغول به کار بودند انتخاب شدند برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای محقق ساخته و مصاحبه با گروه های شغلی استفاده شد این پرسشنامه ها در ۱۲ پرسشنامه که درمجموع شامل ۱۳۷ سوال بود و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ دروضعیت موجود ۸۸% و دروضعیت مطلوب ۹۲% بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی بررسی اسناد و آمار توصیفی میانگین خطای میانگین حد بالا و پایین خطای میانگین و نمودار نیم رخ استفاده شد برای شناسایی نیازهای آموزشی از مدل مماس استافده شد و روش نیازسنجی آموزشی که برگرفته از مدل مماس بود پیاده گردید و درنهایت با تحلیل پرسشنامه ها نیازهای آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور و اولویت این نیاز ها با توجه به مهارتهای عمومیو اختصاصی دروضعیت موجود و مطلوب در ۶ رسته ی شغلی مشخص گردید.