سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود کاظمی – استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان – رشته فلسفه تلیم و تربی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد و الویت بندی آنها به منظور طراحی و تدوین برنامه های آموزش شهروندی صورت گرفته است. در این راستا بر اساس الگوها و فنون نیازسنجی، از فن دلفی جهت نیازسنجی آموزشی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق عبارت بود از کلیه کارشناسان امور فرهنگی ، اجتماعی و آموزشی سازمان ها و نهادهای مختلف سطح شهر مشهد، که از بین آنها ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و در طرح نیازسنجی آموزشی مشارکت نمودند. برای جمع آوری اطلاعات در ابتدا از یک پرسشنامه باز- پاسخ و در مراحل بعدی ازچند پرسشنامه بسته- پاسخ جهت شناسایی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد استفاده گردید. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده ۴۰ نیاز آموزشی اساسی شناسایی و مورد الویت بندی قرار گرفتند. از یافته ها و نتایج مهم این پژوهش می توان به شناسایی و الویت بندی نیازهای آموزشی شهروندان شهر مشهد برای پنج گروه کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان که بطور مجزا انجام شده است اشاره نمود یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیازهای آموزشی برای هریک از گروههای هدف یا شهروندان متفاوت بوده و الویت ارائه آموزش های شهروندی نیز در ابتدا با گروه نوجوانان و جوانان بوده و سپس گروههای دیگر در الویت قرار می گیرند.