سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین منصوری – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
حسین صیادی تورانلو – دانشگاه تربیت مدرس
راحیل رجبی – نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

چکیده:

در فعالیتهای آموزشی، نیازسنجی جزئی از برنامه آموزشی است. تعیین نیازهای آموزش ی دس تیابی به اهداف مورد نظر برنامه ریزان را تسهیل کرده و از اجرای برنامه ها ی غیر ضروری و هدر رفتن سرما یه، وقت و توان اجرایی جلوگیری مینماید. بهطوریکه شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیشنیاز یک سیستم آموزشی موفق است . از سوی دیگر ، جهت نیازسنج ی آموزشی صرفاً شناخت نیازهای آموزشی پرسنل کافی نیست بلکه با توجه به کمیاب بودن منابع میبایست برنامهریزان بیشتر به آموزشهایی توجه نمایند که در محیط کاری جهت انجام وظا یف محوله ، نیاز آنها احساس شود. لذا پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی و رتبه بندی نیازهای آموزشی مدیران نیروگاه سیکل ترکیبیی زد با استفاده از تکنیکهایMCDM بپردازد . روش تحقیق، توصیفی پیمایشی بوده و روش جمع آوری دادهها، کتابخانه ای میدانی میباشد. در راستای اهداف پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه جامعه مورد مطالعه در مجموع مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی یزد نیاز به آموزش مهارتهای سهگانه مدیریتی دارند. همچنین نتا یج حاصل از اولویتبندی مهارتهای سهگانه مدیریتی نشان می دهد، اولویت نیازهای آموزشی مدیران این نیروگاه به ترتیب در بعد مهارتهای انسانی و پس از آن مهارتهای فنی و در نهایت مهارتهای ادراکی میباشد.