سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – استادیار گروه علوم تربیتی، دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلام
سمانه سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا
زهرا نامی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور
الهام استبرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی میزان نیاز آموزشی زنان کارآفرین از نظر دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوراسگان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوراسگان است که از بین آن ها ۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل ۴۱ سؤال بر اساس طیف ۵ درجهای لیکرت بوده که اعتبار آن ۰/۹۱ برآورد گردیده است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره میزان نیاز آموزشی زنان کارآفرین از نظر دانشجویان در بعد مدیریت کسب و کار ۲/۸۶ بازاریافی ۲/۸۱ مدیریت مالی و حسابداری ۲/۹۸ حقوقی وقانونی ۲/۸۶ مدیریت تولید و عملیات ۲/۸۶ ۲ و مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ۳/۱۰ t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای ۵% کوچکتر بوده، بنابراین میزان نیاز زنان کارآفرین از نظر دانشجویان در ابعاد مدیریت کسب و کار، بازاریابی، مدیریت مالی و حسابداری، حقوقی و قانونی، مدیریت تولید و عملیات کمتر از سطح متوسط و در زمینه مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان در سطح متوسط بوده است.