سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی مقدسی – کارشناس ارشد معماری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرزاد ویسی – دکتری مهندسی مکانیک استادیار دانشکده فنی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

انسان همواره در طول تاریخ سعی نموده به منظور ایجاد سرپناهی امن و پایدار برای سکونت و ادامه حیان خویش ، آن را با محیط پیرامون هماهنگ سازد. بر این اساس در معماری و شهرسازی پایدار سنتی شاهد بکار بستن راهکارهای بوم اورد و طبیعی واکولوژیک جهت حفظ و ارتقای شرایط یستی مطلوب و همچنین به کارگیری همسازترین روشهای ساخت و مصالح با محیط در جهت پیوند هرچه بیشتر اثر با محیط و نطابق با ان بوده ایم.معماری و ساخت معاصر به واسطه توجه و اتکای بیش از حد به تکنولوژی و ساخت مصنوعی که نیازمند صرف انرژی بسیاز زیاد خصوصا در حوزه انرژیهای فسیلی جهت غلبه بر شرایط محیطی و تحمیل اثر بر محیط می باشد. عامل اساسی در بی توجهی و به فراموشی سپردن بسیاری از روشها و دقت نظرهایی است که به عنوان اکولوژیکی و اقلیمی و بومی در معماری و ساختمان شده است. در حال حاضر بیشترین مصرف انمرژیهای فسیلی در حوزه گرمایش ساختمان بوده و هر گونه تلاش در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی و گسترش راهکارهای عملی در جهت استفاده بهینه از انرژی های پاک و طبیعی و بهره گیری از تاثیرات محیطی در گرمایش یک ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا می توان یک ساختمان را به گرونه ای طراحی و بنا نمود که نیاز به مصرف انرژی فسیلی برای تامین بار گرمایی آن از همان ابتدا کاهش یافته و به حداقل برسد. در این نوشتار تلاش گردیده تا با معرفی یک فضای اکولوژیکی الحاقی همچون گلخانه در ضلع جنوبی ساختمان و طرح و آنالیز آن با دریافت غیر مستقیم انرژی خورشیدی علاوه بر ذخیره حرارات ، از اثر گلخانه ای نیز استفاده شده و این اثر جهت کمک به سیستم گرمایش مکانیکی ساختمان از طریق جابجایی هوا به فضای داخلی منتقل شود. وجود این سیستم طبیعی ضرورتا با حذف سیستم گرمایش مکانیکی ساختمان همراه نیست بلکه موجب می شود که حتی در سردترین نقاط ظرفیت سیستم مکانیکی ساختمان و استفاده از انرژی فسیلی به حداقل برسد . همچنین استفاده از قابلیت شکلی و فضایی ساختار فوق در نمای معماری ساختمان نیز مدنظر خواهد بود . در همین راستا طرح یک ساختمان نمونه در شهر کرمانشاه واقع در اقلیم کوهستانی کشور که به سیستم فوق مجهز شده به صورت تصاویر شماتیک با استفاده از نرم افزار autocad‌شبیه سازی خواهد گردید.