سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم فتح الله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
فرهاد فرخی اردبیلی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سعدی کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی دو رقیق کننده تجارتی بدون پروتیین حیوانی در نگهداری اسپرم بز مهابادی در شرایط مایع و دمای یخچال انجام گرفت. نمونه های منی از چهار راس بز مهابادی توسط واژن مصنوعی جمع آوری و پس از مخلوط کردن مورد استفاده قرار گرفت. تحرک اسپرم ها توسط سیستم CASA، درصد اسپرم های مرده توسط رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین و سلامت غشاء پلاسمایی از طریق تست HOS تعیین گردید. نمونه های جمع آوری شده از چهار راس بز پس از مخلوط شدن به نسبت مساوی به دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت پس از جداسازی پلاسمای منی با استفاده از سانتریفوژ، با یکی از رقیق کننده های بایوکسل یا اویکسل به میزان ۱۰۶ × ۸۰۰ رقیق شدند. نمونه های رقیق شده به داخل یخچال و دمای ۵ درجه سانتی انتقال یافته و در ساعات صفر، ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ از لحاظ تحرک، درصد اسپرم های مرده و تست HOS ارزیابی گردید. در تجزیه واریانس تنها اثر زمان برروی پارامترهای اندازه گیری شده اسپرم معنی دار بوده (P<0.01). درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده، درصد اسپرم های زنده و درصد اسپرم های دارای غشاء سیتوپلاسمی سالم از ساعت ۴۸ نگهداری کاهش معنی داری را نسبت به ساعت صفر نشان دادند در صورتیکه درصد اسپرم های دارای حرکت کند و بدون حرکت افزایش معنی داری را نشان دادند(P<0.05). بطور کلی می توان رقیق کننده بایوکسل و اویکسل را برای نگهداری اسپرم بز بصورت مایع و در دمای °C5 استفاده کرد.