سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریوش غلامی رضا – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
کیومرث زرافشانی – دانشیار دانشگاه رازی
علی اصغر میرک زاده – استادیار دانشگاه رازی
فاطمه قربانی پیرعلیدهی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

دوره کارآموزی به عنوان یکی از مهمترین مدلهای یادگیری تجربی م یتواندموجب تقویت مهارت های فردی همچون توانایی حل مساله تفکر انتقادی مسئولیت پذیری اعتماد به نفس مدیریت زمان و مدیریت منابع دردانشجویان و کارآموزان شود از سویی دیگر این دوره موجب آشنایی بیشتر دانشجویان با بازار کار و ایجاد آمادگی درآنها برای وورد به بازار کار می شود بنابراین نقش مهمی را درآینده شغلی و اشتغال زایی دانشجویاندارد درنتیجه تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کنشگران دوره کاراموزی نسبت به نقش کارآموزی دراشتغال زایی دانشجویان رشته ترویج و اموزش کشاورزی دراستان های غرب کشورا نجام شد تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با سه گروه از کنشگران شامل ۱۸ نفر از اعضای هیئت علمی ۱۵۰ کارفرما و ۱۰۰ نفر دانشجو دراستان های کرمانشاه همدان و ایلام به انجام رسید روایی پرسشنامه محقق ساخته از طریق پانل متخصصان و پایایی با تعیین ضریب آلفای کرونباخ تایید شد نتایج نشان داد که سه گروه از کنشگران دوره کارآموزشی را دراشنایی کارآموز با سیستم اداری کسب مهارت های ارتباطی و آشنایی با فرهنگ سازمانی و درنتیجه دراشتغال زایی دانشجویان موثر می دانسته اند.