مقاله نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان، پیش نیازهای به کارگیری و معیارهای انتخاب آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۷۱ تا ۴۷۸ منتشر شده است.
نام: نگرش کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره اهمیت استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان، پیش نیازهای به کارگیری و معیارهای انتخاب آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات بیمارستان
مقاله مدیریت اطلاعات
مقاله بخش مدارک پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیوی حقیقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی تشیزی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به دلیل این که بیمارستان ها ارایه دهندگان اصلی مراقبت سلامت هستند، برای به کار گرفتن سیستم های اطلاعاتی سلامت به عنوان موسسات هدف در نظر گرفته می شوند. بیمارستان ها برای مدیریت نیازمندی های رو به افزایش خود به سیستم اطلاعات بیمارستانی (Hospital information system یا HIS) اثربخش نیاز دارند. مطالعه حاضر اهمیت استفاده از HIS از دیدگاه کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان را شناسایی نمود.
روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی که نمونه آماری آن کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بهار ۱۳۹۰ بودند، دیدگاه کارکنان با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوی (بررسی منابع و گرفتن نظرات صاحب نظران) و پایایی آن با آزمون Cronbach’s alpha (0.94) سنجیده شد. حجم نمونه با حجم جامعه (۷۱ نفر) مساوی بود. داده ها با مراجعه حضوری جمع آوری و بعد از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ با استفاده از آمار توصیفی و آزمون X2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از دیدگاه کارکنان، اهمیت هر سه حیطه «معیارهای مختلف برای انتخاب HIS»، «اهمیت پیش نیازهای استقرار HIS» و «اهمیت استفاده از HIS» در حد زیاد تا خیلی زیاد (به ترتیب ۹۱٫۴، ۸۹٫۶ و ۷۷٫۴ درصد) بود. بین افراد با تحصیلات بالاتر، استقرار پیش نیازهای HIS اهمیت بیشتری داشت. در بین افرادی که مدرک تحصیلی آن ها مرتبط با پست سازمانی بود، نیز اهمیت معیارهای انتخاب HIS بیشتر احساس می شد.
نتیجه گیری: کارکنان بخش مدارک پزشکی دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به استقرار HIS داشتند. مدیران در راه توسعه و ارتقای سیستم ها، باید توجه ویژه ای به نظرات و تجربیات کاربران داشته باشند.