سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نگین بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت شهرها و تأمین غذا برای این جمعیت با توجه به محدودیت تولیدات کشاورزی در روستاها نیاز به یک برنامهریزی دقیق دارد. برنامهریزان کشاورزی و شهری در پاسخ به این نیاز نوعی کشاورزی بنام کشاورزی شهری را معرفی میکنند. هدف کلی این پژوهش توصیفی، بررسی نگرش کارشناسان فضای سبز شهرداری در رابطه با جنبههای مختلف و مشکلات استفاده از کشاورزی شهری است. ابزار پژوهش، پرسشنامهای ساختارمند حاوی سؤالات بستهپاسخ بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کارشناسان فضای سبز شهر تهران N=312 است، که از این میان، تعداد ۱۷۵ نفر به روش نمونهگیری طبقهای تناسبی بهعنوان نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و در نهایت ۱۵۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت n= 152 یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهند که نگرش اکثریت کارشناسان فضای سبز ( ۸۵ نفر یا ۵۷/۲۴% نسبت به کشاورزی شهری در سطح مساعد قرار دارد. از طرفی، بیشترین میزان نگرش کارشناسان فضای سبز نسبت کشاورزی شهری، بهترتیب، در جنبه- های: ۱) زیست- محیطی؛ ۲) سیاستگزاری؛ ۳) اقتصادی- اجتماعی؛ ۴) آموزشی- ترویجی بهدست آمد. در نهایت اینکه، وجود فلزات سنگین در خاک و هوای شهرها، عدم دسترسی به زمین برای کشاورزی شهری و بالا بودن هزینههای اولیه در کشاورزی از مهمترین مسائل و مشکلات کشاورزان شهری از دیدگاه کارشناسان فضای سبز شهر تهران میباشند.