سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهان پور علی پور – مربی گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
افسانه کریمی –
لیلا عرفان نیا –
محمد حسین حیوی حقیقی –

چکیده:

پرونده الکترونیک سلامت ابزار ضروری برای فراهم کردن مراقبت سلامت مستمر درمحیط امروزی غنی از اطلاعات است پزشکان عام لتعیین کننده موفقیت درراه اندازی این ابزار هستند هدف این پژوهش بررس ینگرش پزشکان درمورد عوامل موثر بر پذیرش پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است مطالعه توصیفی تحلیلی است که درسال ۱۳۸۹ انجام گرفت جامعه پژوهش ۷۰ نفر از پزشکان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند داده ها از یک طریق پرسشنامه گردآوری و داده توسط نرم افزار spss19 پردازش و با آزمون های t یک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد