مقاله نگرش پرستاران نسبت به تاثیر گزارشات الکترونیکی پرستاری بر مراقبت از بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: نگرش پرستاران نسبت به تاثیر گزارشات الکترونیکی پرستاری بر مراقبت از بیمار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش پرستاران
مقاله گزارشات الکترونیکی پرستاری
مقاله مراقبت بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاهویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیات سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فولادیان صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون طغان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران نسبت به تاثیر گزارشات الکترونیکی بر مراقبت از بیمار صورت گرفته است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۳۱۶ نفر از پرستاران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سمنان در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه پژوهشگرساخته روا و پایا بود. داده ها به وسیله آمارهای توصیفی و آزمون های مجذور خی، فیشر و فی تحلیل شدند.
یافته ها: ۴۷٫۵ درصد پرستاران با تاثیر گزارشات الکترونیکی در ارزیابی وضعیت بیمار کاملا مخالف بودند (۱٫۰۶±۱٫۸)، ۵۴٫۴ درصد با تاثیر این نوع گزارشات بر روی تصمیم درباره انتخاب نوع اقدام برای بیمار کاملا مخالف بودند (۱٫۰۶±۱٫۸)، از سوی دیگر ۵۰ درصد پرستاران با تاثیر آن ها بر مراقبت از بیمار (۲٫۲±۰٫۹۹)، ۴۲٫۴ درصد با تاثیر آن بر برنامه ریزی در رژیم غذایی بیمار (۲٫۱±۱٫۵) و ۴۰٫۷ درصد با تاثیر این نوع گزارشات در رسیدن به تشخیص پرستاری نظر موافق داشتند (۲٫۰۱±۱٫۰۹). همچنین بین برخی از مشخصات دموگرافیک جامعه آماری و نگرش آنان نسبت به مزایای این نوع گزارشات پرستاری، رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج، برخی از این نگرش ها را می توان به نواقص برنامه کامپیوتری در بخش های بالینی و برخی دیگر را به پذیرش فناوری اطلاعات توسط پرستاران نسبت داد. برای بهبود تاثیر گزارشات الکترونیک، ابتدا باید کیفیت برنامه های کامپیوتری ارتقا یابند، بعد تغییراتی در سیاست های سازمانی و رویه ها در اجرای مستندسازی الکترونیکی انجام پذیرد. همچنین از تاثیر تئوری تغییر لوین که نشان دهنده مقاومت کارکنان نسبت به پذیرش فناوری در محیط کاری است نباید غافل باشیم.