سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یحیی استادی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران
غلامرضا یاوری – استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور
محمود شجاعی – استاد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمهدی میردامادی – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدعلی محمدی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فرشید استادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مر

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضربررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به کشاورزی ارگانیک و عوامل اقتصادی موثربرآن است تحقیق ازنوع کاربردی روش پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل ۱۵۴۰۸نفرازمصرف کنندگان بود که ازاین تعداد ۳۲۰ نفر به عنوان نمونه موردم طالعه قرارگرفتند حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران محاسبه گردید و نمونه گیری نیز به شیوه نظامند و به روش طبقه ای نسبی و به شکل تصادفی صورت گرفت ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی صوری محتوایی آن براساس نظرات اساتید تایید و برای تعیین میزان پایایی ازضریب الفای کرونباخ استفاده گردید ۰/۹۱ تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS صورت گرفت یافته ها نشان داد که ازنظر مصرف کنندگان مهمترین عوامل اقتصادی موثر درکشاورزی ارگانیک مقرون به صرفه بودن محصولات ارگانیک اختصاص وام با بهره پایین به کشاورزان اختصاص یارانه ازطرف دولت درزمینه تامین حشرات و سایرعوامل بیولوژیک برقراری مشوقهای مالی به تولید کنندگان محصولات ارگانیک اختصاص بودجه برای فراهم نمودن وسایل اولیه مورد نیاز برای کنترل بیولوژیک تضمین قیمت خرید محصولات ارگانیک ازسوی دولت و اختصاص بودجه برای استخدام کارشناسانی که درزمینه کنترل بیولوژیک تبحر دارند بود.