مقاله نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۸۰ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته تحصیلی
مقاله نگرش
مقاله آینده شغلی
مقاله دانشجو
مقاله دانشکده بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبارک آبادی عادله
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان زاده محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نگرش مثبت به آینده شغلی و رشته تحصیلی در بین دانشجویان می تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان باشد که هماهنگ با محیط اطراف دستخوش تغییر می شود. این مطالعه با هدف، تعیین نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود انجام شد.
روش کار: ۲۲۰ نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت در مطالعه مقطعی – تحلیلی حاضر شرکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه شامل مشخصات دموگرافیک، نگرش نسبت به رشته تحصیلی، انگیزه ادامه تحصیل، مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان، مشکلات فردی – خانوادگی و نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود ۲۰٫۰۷±۴٫۷۴ بود که ۷۵٫۴ درصد از آنان به آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. میانگین نمره نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود ۱۷٫۹۲±۴٫۶۶ به دست آمد که ۸۷٫۴ درصد از آن ها دارای نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی خود بودند. در این مطالعه همبستگی معنی داری بین نگرش به آینده شغلی و نگرش به رشته تحصیلی مشاهده شد (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود نگرش مثبتی داشتند. تقویت برنامه های آموزشی، ارایه مشاوره و حمایت از دانشجویان در توجیه رشته تحصیلی و آینده شغلی می تواند نقش مفید و موثری در تقویت نگرش آن ها داشته باشد.