سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شمس – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه زنجان
الهام دهقانی – دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
زهرا هوشمندان مقدم فرد – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی پایدار بعد از کشاورزی سنتی و کشاورزی صنعتی اکنون در تمامی کشورهای دنیا مورد تاکید می‌باشد. رسیدن به پایداری در کشاورزی و باغداری تنها از طریق خود کشاورزان و باغداران محقق می‌گردد. تحقیق پیمایشی توصیفی حاضر با هدف بررسی نگرش باغداران شهرستان ماهنشان نسبت به کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۰ انجام پذیرفت. روایی ابزار تحقیق پرسشنامه توسط جمعی از صاحبنظران در این زمینه تایید شد و به صورت تصادفی از بین باغداران شهرستان ماهنشان ۱۳۰ نفر طبق فرمول کوکران و کرجسی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش اکثر باغداران نسبت به کشاورزی پایدار در حد متوسط می‌باشد و در برخی موارد به خاطر عوامل اقتصادی و آموزشی حاکم بر باغداران بین نگرشهای آنها در موارد ریز پایداری تضاد محتوایی وجود دارد