سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدکورش مهجور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت
محمدکمال قاسم العسکری – دانشیار و عضو هیئت علمیدانشگاه صنعت نفت

چکیده:

تکنیک آماری برای توصیف و شناخت رخداد زونها دریک مخزن و مرتبط کردن آنها درچاه ها مورد استفاده قرار میگیرد واحدهای جریان بازتاب دهنده گروهی از سنگها است که خواص فیزیکی و زمین شناسی یکسانی دارد و برجریان سیال تاثیر میگذارد تنوع درخواص سنگ نتیجه تغییرات رسوبگذاری و دیاژنتیکی می باشد جدا از رویکرد زمین شناسی لازم است که آنالیزهای آماری موجودیت جریانهای زون ها را تایید کنند دراین مقاله به بررسی و میزان دقت روش منطقه بندی آماری توسعه یافته توسط تسترمن درمیادین انتخاب شده پرداخته ایم هدف ازاین منطقه بندی تشخیص وجود واحدهای جریان سیال درپرفیل تراوایی هرچاها و بررسی پیوستگی واحدها درچاه های مجاور میب اشد باتوجه به اینکه میزان انتقال و تولید سیال تابعی قوی از مقدار تراوایی است برای تعریف واحدهای جریان از این خصوصیت پتروفیزیکی استفاده می شود روشهای متعددی برا یمنطقه بندی با داده های چاه نگاری ارایه شده است.