سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حجت مهکویی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ا
علیرضا عباسی سمنانی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران
محمد عبدالهی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده:

امروزه توسعه و پیشرفت از ارکان اصلی اهداف کشورها در سطح جهانی، منطقهای و محلی میباشد. مردم درون شهرها و روستاها، همواره به دنبال رفاه و آسایش، گذران اوقات فراغت و تفریح هستند و سعی دارند و خواهان آن هستند تا از محیط محلسکونت خود که عمدتاً در شهرها زندگی می کنند به نحو احسن استفاده مطلوب را ببرند. در این میان نقش و وظایف دولتها برای برقراری یک محیط مطلوب که همه شهروندان از آن استفاده کنند مشخص و روشن است؛ دولتها وظیفه دارند تا امکانات و وسایلآسایش و راحتی مردم را تأمین کنند. در جهان کنونی عوامل و عرصههای زیادی برای ایجاد یک مکان مطلوب و دارای امکانات بهینهوجود دارد که دولتها با توجه به توسعه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در برنامهها و اهداف خود دنبال می – کنند، این محیط و زمینه را برای شهروندان ایجاد خواهند کرد. آنها همواره با توجه به پتانسیلهای محیطی که درون سرزمین یککشور وجود دارد و بر اساس وظیفهای که در راستای تأمین زندگی رفاهمند برای مردم دارند این آسایش را برای شهروندان به ارمغانمیآورند. از جمله این پتانسیلهای محیطی در شهرها و کشورها، توسعه توریسم و توریسم پذیری است که با توسعه این صنعت، می توان محیطهای سکونتی را به یک توسعه پایدار رساند. البته در دنیای کنونی، قدرت و توانایی دیپلماسی کشورها در اهمیت جایگاهژئوپلیتیکی آنها، در رأس روابط و ارتباطات دو جانبه و جند جانبه میان دولتها قرار دارد. در این میان کشورهای قدرتمند دنیا بااستفاده از تواناییهایی که در اعمال قدرت خود در جهان دارند در زمینه ژئوپلیتیک گردشگری موفق بوده اند. آنچه که در این مقاله مورد هدف است نقش درآمدی توریسم بر توسعه کشورها و جایگاه قدرتمندی یک کشور است که از موقعیت ژئوپلیتیکی بدست میآورد و با استفاده از آن، در ژئوپلیتیک گردشگری از این توانایی استفاده می کنند. این پزوهش به روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفتهاست و یافتههای تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع موجود، به تحلیل و بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها پرداخته است. نتایج نشان میدهد که کشورهای قدرتمند با توجه به قدرت و موقعیت ژئوپلیتیکیخود و درامدهای اقتصادی، تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که صنعت توریسم بر توسعه و درآمدزایی که برای آنها دارد، بیشتریندرآمدها را در بین دیگر کشورهای دنیا بدست میآورند..