سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز علی پورکریم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه حکیم سبزواری،
ابراهیم حسینی – دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(،
بهزاد علی پور – دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(،

چکیده:

مشخصه بارز شهرها در هزاره سوم میلادی ،برنامه ریزی و طراحی بر مبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار می باشد.از این رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی نظیر اکو پارک در شهر های امروزی امریمحسوس تلقی میگردد. در اکو پارک تا ۰۱۱ درصد زباله بازیافت می شود و حدود ۰۱ درصد انرژی مورد نیاز ان از خورشید تامین می گردد.در این پارک ۰۱۱ درصد فاضلاب قابل بازیافت می باشد و درساخت آن تا ۵۰ درصد ازمصالح بومی استفاده می شود.هدف در این تحقیق دستیابی به ادبیات علمی اکو پارک ها با بررسی نقش و جایگاه آن در شهر های امروزی همراه با مقایسه نمونه های موردی جهت دستیابی به اصول و ضوابط برای این پارک ها می باشد.روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ایجمع آوری گردیده است.نتایج نشان از آن دارد با احداث اکو پارک ها می توان به شهری از لحاظ اقتصادی خودکفا،به لحاظ اقلیمی سازگار با طبیعت و به لحاظ اجتماعی هویت بخش و متمایز کننده خصوصیات خرده فرهنگ محلی دست یافت