سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا مظاهری جوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی. پژوهشکده علوم زمین. سازمان ز
ابراهیم قاسمی نژاد – دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی
سید علی آقانباتی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پژوهشکده علوم زمین
سیامک امیری – کارشناس ارشد مهندسی نفت، شرکت پتروپارس

چکیده:

تعداد ۹۵ گونه متعلق به ۴۹ جنس از فرامینیفرای بنتیک و شش گونه جلبک از ۸۵۰ مقطع نازک متعلق به مغزههای چاه SPD12C-08 به منظور بررسی میکروفونای سنگهای پرمین و تریاس در میدان گازی پارس جنوبی مطالعه و شناسایی گردید که تعداد ۴۴۷ مقطع نازک مربوط به سازند دالان و ۴۰۳ مقطع نازک مربوط به سازند کنگان میباشد. توالی پرمین در این چاه (سازند دالان مشتمل بر سه عضو K3 وK4 و نار) از سنگ آهک، دولومیت، به همراه کمی انیدریت و رگههای شیلی و توالی تریاس (سازند کنگان مشتمل بر دو عضو K1 و K2) در قسمت تحتانی (K2) و از تناوب آهک دولومیتی، آهک و دولومیت و در قسمت فوقانی (K1) از تناوب آهک و دولومیتهای متبلور کرم تا خاکستری روشن، تشکیل شده است. در نهایت پس از ترسیم جدول گسترش چینه شناسی این گونهها، با در نظر گرفتن انتشار و گسترش زمانی این فونا در حوضه تتیس و مقایسه با سایر برش ها در این حوضه ۴ بایوزون برای سازند دالان و یک بایوزون برای سازند کنگان به شرح زیر معرفی شد. – بایوزونهای سازند دالان مشتمل بر: ۱) Shanita amosi Zone و ۲) Paraglobivalvulina mira Zone و ۳) Paradagmarita monodi Zone و ۴) Charliella altineri Zone بایوزون معرفی شده برای سازند کنگان: ۱) Spirorbis phlyctaenae Zone با توجه به بایوزونهای معرفی شده سن سازند دالان در این مطالعه Late Midian – Late Djulfian و سن سازند کنگان تریاس میانی، آشکوب آنیزین، معرفی می گردد و مرز P-T در عمق ۳۱۲۵ متری در چاه مذکور واقع شدهاست. رسوبات آشکوب دورآشامین ( پرمین بالایی) و آشکوب اسکیتین (تریاس زیرین) در چاه مورد مطالعه به دست نیامد که میتواند به دلیل عدم رسوبگذاری و یا عملکرد عامل فرسایش باشد.