سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید مهدی مظهری – دانشگاه تهران- پردیس دانشکد ههای فنی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ق
حسن منصف – دا
حمید لسانی – دانشگاه تهران- پردیس دانشکد ههای فنی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ق
علیرضا فریدونیان – دانشگاه صنعت آب و برق- دانشکده مهندسی- گروه قدرت- تهران

چکیده:

حفظ امنیت و پایداری شبکه یکی از مهمترین مسائل در بهره برداری سیستم های قدرت است. بهره بردار شبکه باید اطمینان حاصل کند که در هر لحظه متغیرهای شبکه در محدوده مجاز خود قرار داشته و در صورت وقوع پیشامدهای مهم نیز سیستم همچنان عملکرد عادی خود را حفظ می کند . واحدهای اندازه گیری فازور از جمله ادواتی است که در تخمین حالت سیستم قدرت نقش اساسی داشته و بهره بردار به کمک آن قادر خواهد بود تا تصمیمات لازمِ احتمالی را جهت حفظ عملکرد سیستم اتخاذ نماید. در این مقاله مسأله مکان یابی چند هدفه واحدهای ان دازه گیر فازوری به منظور نیل به اهدافی همچون مشاهده پذیریِ کامل سیستم قدرت، افزایش تعداد دفعات مشاهده پذیری شین ها و ارزش قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، مسأله مکان یابی واحدهای فازوری در قالبی جدید فرمول بندی شده و با ارائه نگرشی نوین بر ارزش قابلیت اطمینان، تابع هدف جدیدی تعریف شده است. از طرفی، با اعمال مجموعه قیود، امکان مکان یابی هم زمان واحدهای فازوری در حضور اندازه گیرهای غیر سنکرون فراهم شده است . در ادامه مسأله مکان یابی چند هدفه واحدهای فازوری، در قالب یک مسأله بهینه سازی، با استفاده از اتوماتایِ یادگیرِ سلولیِ باز، بررسی و مراحل تطابق آن با مسأله حاضر تشریح شده است. در پایان، با حل مسأله مکان یابی واحدهای فازوری برای چندین شبکه نمونه و نیز شبکه سراسری ، kV 230 و kV400 انتقال ایران ، توسط راهکار پیشنهادی و مقایسه نتایج با پاسخ های سایر روش ها، کارایی راهکار پیشنهادی بررسی و نشان داده شده است.