سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قدیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی اقتصادی
مهدی صفری – استادیار دکترای زمین شناسی منابع معدنیدانشگاه پیام نور نظرآباد

چکیده:

منطقه بوئین زهرا – ساوه درمحدوده جغرافیایی ۳۵درجه و ۱۱ دقیقه و ۱۶ ثانیه الی ۳۶ درجه و ۱۸ دقیقه و ۲۲ ثانیه عرض شمالی و ۴۹ درجه و ۲۹ دقیقه و ۰۰ثانیه الی ۴۹درجه و ۵۸دقیقه و ۵۰ثانیه طول شرقی واقع شده است این منطقه در زون ایران مرکزی واقع شده است و در ایران مرکزی گدازه های الیگوسن – میوسن از نوع داسیت، آندزیت، آندزیتی – بازالتی و برخی سنگهای آذرآواری و ایگنیمبریتی هستند که به ویژه در منطقه ساوه گزارش شده اند در مناطق بوئین زهرا و کبوترآهنگ گدازههای مورد نظر از نوع فوق اشباع از سیلیس است و در قلمروی سنگهای کلسیتی – قلیایی قرار دارند کانی ها رسی این منطقه بیشتر کائولینیت، ایلیت و فلدسپات بوده است که در اثر آلتراسیون حاصل از محلولهای گرمایی توسط سنگهای گرم زیرین داغ شده و ترکیب اسیدی به خود گرفته اند و د رنتیجه دگرسانی گسترده ای از نوع آرژیلیتی پیشرفته درمنطقه را سبب شده اند که باعث کانسارهای کائولینیت، ایلیت و فلدسپات گردیده است.