سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آیدا دهپور – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران-مدرس دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

معماران سنت ی این مرز و بوم به لحاظ تجربه چند هزار ساله، اصول و روش ها یی ابداع نموده اند که بدون استفاده از وسا یل مکانیکی و شرا یط ز یست مح یطی ساختمانها را در مناطق مختلف آب و هوایی به شر ایط آسا یش انسان تا حد ممکن نزد ی ک کردهاند. در این مقاله کوشش بر آن است که تلاشی در جهت شناخت قشم به عنوان بخشی از هویت معماری سنتی ایران به عمل بیاید. مناطق تحت مطالعه در جزیره قشم شامل روستای دولاب ، لافت و باسعیدو می باشد که در س ال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی از منظر مطالعات معماری سنتی در اقلیم گرم و مرطوب و بررسی حس مکان و سیمای کلی معماری در این روستاها صورت می گیرد. دلیل محوریت جزیره قشم در این تحقیق بافت غنی تاریخی جزیره و لزوم هرچه بهتر شناساندن آن جهت مطالعات معم اری سنتی و تو ا بالای گردشگری آن است . ضمنا مطالعات فوق در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، منابع اینترنتی، منابع بالینی، مطالعات میدانی صورت گرفته است.