سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان اله زیدعلی – دانشجوی دکتری تخصصی علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
آرزو حیدرزاده – دانشآموخته کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – مرکز تحقیقات انار فردوس (دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:

انار با نام علمیPunica granatumاز خانوادهPunicaceae درخت یا درختچهای است که در اقلیمهای نیمه گرمسیری مدیترانهای میروید. علفهای هرز از جمله آفات مهم باغات انار هستند که موجب کاهش عملکرد و کیفیت این محصول میشود. بیش از نیمی از تلاش کشاورزان صرف کنترل علفهای هرز میشود،که این مبارزه به روشهای مختلف انجام میگیرد. بیولوژی، اکولوژی و ساختار جمعیت علفهای هرز و علاوه بر این، تنوع بسیار زیاد این خصوصیات در بین گونههای مختلف علفهای هرز و عدم اطلاع انسان از رفتارهای این گیاهان، کنترل کامل آنها را دچار پیچیدگی خاص کرده است. تبعات مبارزه شیمیایی از نظر آلودگی محیط زیست و نیز خطرات کاربرد علفکشها برای سلامت انسان، گسترش روز افزون پدیده مقاومت گیاهان هرز به علفکشها، روند کند معرفی علفکشهای جدید وکنارگذاشتن علف کشهای قدیمی، همگی گویای ضرورت روآوری به روش- های مؤثر جایگزینی مانند کنترل زیستی علفهای هرز است که کمترین تداخل را با محیط زیست دارند و گام مهمی در رابطه با برنامههای کشاورزی پایدار محسوب میشوند