سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن جعفری – کارشناس ناظر سازه سرریز سد و نیروگاه گتوند علیاء

چکیده:

امروزه در دنیا سد سازی به عنوان یک زیر ساختی اساسی مطرح است. اما این زیر ساخ تها به عنوان یک پروژه فنی مهندسی اغلب بزرگ، پیچیدگ یهای خاص خود را به لحاظ فنی اجرایی و مدیریتی دارد. که روند تداوم اجرای آن بدون لحاظ کر دن برخی اصول در قالب راهکارهای اجرایی و مدیریتی مقدور نخواهد بود و این بحث در مقوله مهندسی ارزش است. پروژه سد و نیروگاه آبی گتوند علیاء به عنوان یکی از عظی مترین پروژ ههای عمرانی گتوند و شاهکار مهندسی سدسازی در نوع خود است. این پروژه با داشتن ساز ههای عظیم و حجیم از جمله سرریز سد از طراحی پیچید های برخوردار اس ت. جانم ایی سرریز سد گتوند علیاء در تکی هگاه چپ بدنه واقع شده است که با هدف پایدارسازی ترانش ههای مشرف بر سازه سرریز و تامین مصالح پوسته سد در آن عملیات حفاری و سن گبرداری بالغ بر ۲۰ میلیون متر مکعب و عملیات تحکیم ترانش ههای نهایی ۲۲۰ هزار و ک فسازی بر مها بیش از ۱۰ هزار متر مربع انجام شده است که در مقایسه با پروژ ههای مشابه در کشور منحسر به فرد اس ت. تحکیم و نگهداری دیوار ههای نهایی و بر مهای سرریز علاوه بر ارتفاع زیاد ( ۳۰ متری) و دائمی بودن آ نها به دلیل مشرف بودن به سازه سرریز و آبگیر و ورودی تون لهای انحراف از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که برای پایدارسازی دائمی ترانش هها نصب سیستم نگهداری شامل پیچ سن گها و تزریقات تحت فشار، مش شاتکریت و حفاری چا لهای زهکش الزامی است.