سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیناز یاحسینی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی نصر آبادی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شفارودی – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمنی شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای ولکانیکی از جنس آندزیت می باشد که توده نفوذی مونزودیوریت در آن نفوذ کرده است. در غرب منطقه مورد مطالعه ترانشه هایی از خاکهای صنعتی نظیر کائولن وجود دارد که بر اساس تغییرات فیزیکی تعداد ۸ نمونه کائولن از ترانشه ها و اعماق مختلف برداشت شده و جهت انجام تستهای صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ذخایر مورد نظر سنگهای غنی از آلومینیوم در سطح زمین تحت تأثیر خوازدگی شیمیایی واقع شده اند. انقباض تر به خشک نمونه ها بین ۵ تا ۹ درصد (جدول ۱)، انقباض بعد از پخت ۳ درصد (جدول ۲) و کمترین مقدار برای استحکام خشک در نمونه ها ۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیشترین مقدار ۲۷ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به دست آمد (جدول ۳). درصد افت حرارتی در نمونه های کائولن نیز دارای رنجی بین ۲ تا ۵ درصد بود (جدول ۴). همچنین نتایج حاصل از تست رنگ پخت نمونه ها نیز رنگهای سفید، خاکستری تیره، صورت کم رنگ و شیری بود. روانسازی نمونه ها نیز توسط سه روانساز آزمایش شد( جدول ۵). با توجه به نتایج کائولن منطقه در صنعت چینی و سرامیک کاربرد دارد.