سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
حجت مهکویی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی فیروزآب

چکیده:

بیشتر مردم برداشتهایی مبهم از جغرافیا دارند. اکثر مردم جغرافیا را دانشی میدانند که صرفا به بررسی کوه، رود، طبیعت می پردازد.اما از زمانیکه جغرافیا به عنوان یک علم و رشته دانشگاهی مطرح شد و در پیشرفت و توسعه مکان ها نقش مهمی را بر عهده گرفت، در میان مردم نیز نسبت به دانش جغرافیا تغییرات و دیدگاههای متفاوتی بروز کرد. این رشته علمی دارای دو بعد اصلی یعنی طبیعت و انسان می باشد. این هر دو بعد در مکان ها به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر میگذارند و تاثیر میپذیرند. در بعد انسان هر دو جنس هم مردان و هم زنان در تاثیرکذاری و تاثیر پذیری از طبیعت دارای نقش اصلی و مهم می باشند . با نوجه به این مهم، نقش جنس و جنسیتدر علم جغرافیا مورد تاکید می باشد که این خود باعث شده است یکی از شاخههای این علم به عنوان جغرافیای جنسیت مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار بگیرد. بنابراین با توجه به نقشی که انسان در توسعه و روند آمایش یک مکان جغرافیایی دارد، این نقشبه صورت یک نقش یک جانبه و به صورت یک بعدی در جوامع نگریسته شده است و زنان به اندازه مردان در دستیابی به مشاغل بالا و تأثیرگذاری در روند برنامه ریزی نقش نداشته اند هرچند که در برخی از کشورهای لیبرال دموکراسی زنان نقشی چشمگیر در اجتماع پیداکرده اند ولی در اکثر جوامع این موضوع هنوز کمرنگ می باشد.