سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علی گل تبار آهنگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (واحد نور)
شعبان حسینعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (واحد نور)

چکیده:

یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای از سکونت با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیررسمی است که در حال گسترش فزاینده که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است. از آنجا اسکان غیررسمی در زمینه ای از عوامل فراتر از مکان آن شکل و گسترش یافته و متقابلاً بر محیطی فراتر از آن تاثیر می گذارد، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن بلکه درسطح ملی نیاز دارد. مقاله حاضر، تعاریف مربوط به اسکان غیررسمی و اسکان غیررسمی در ایران و عوامل تأثیر گذار در تشدید اسکان غیررسمی و مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در ایران و راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به یک جمع بندی و نتیجه گیری رسیده است. امید آن است که با لحاظ کردن مسأله اسکان غیررسمی دربرنامه ریزیها و سیاست تشریک مساعی با ساکنان جهت ساماندهی و بهسازی بافت های نابسامان شهر می توان امکان توسعه پایدار شهری را فراهم ساخت.