سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد اشجاری – استادیار آب زیرزمینی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
فاطمه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبشناسی,دانشکده زمین شناسی, دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

به طورمعمول بمنظور تعیین خصوصیات هیدرولیکی آبخوان، ضریب ذخیره و قابلیت انتقال، از آزمون پمپاژ استفاده می شود. برخی از محققین، روش های محاسباتی برای برآورد ضریب ذخیره با استفاده از داده های آزمون برگشت و فرض برابر بودن مقدار ضریب ذخیره محاسبه شده از داده های آزمون برگشت و آزمون پمپاژ،پیشنهاداده اند (S=S´) اما در روش ارایه شده توسط اشجاری، فرض بر این است که ضرایب ذخیره بدست آمده از آزمون رفت و برگشت میتوانند با یکدیگر متفاوت باشند. هدف از این تحقیق، بررسی معیارها، مزایا ومعایب این روش، نسبت به روشهای دیگر میباشد. بدین منظور از داده های آزمون پمپاژ آبخوان محبوس بندر عباس استفاده شده و روش فوق الذکر با روشهای رایج دیگر مقایسه شده است. با توجه به بررسی های انجام شده،این روش، در تخمین ضریب ذخیره صرفا متکی به داده های برگشت میباشد و مقدار آن با واقعیت همخوانی دارد در نتیجه دقیقتر از روشهای دیگر میباشد.