سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد همتی – مشاور شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، عضو هیات علمی واحد ابرکوه
عاطفه همتی –

چکیده:

بررسی مِیزان موجودِی آب در کشورها در گذشته و پِیش بِینِی سرانه آن در آِینده، وضعِیت هشدار دهنده اِی را نوِید مِی دهد. افزاِیش جمعِیت و نِیاز به منابع آب جهت شرب، بهداشت و تهِیه غذا، تغِیِیرات اقلِیمِی و گرم شدن کره زمِین و به تبع آن کاهش منابع آب شِیرِین و بالاخره آلودگِی آب را مِی توان دلاِیل عمده کاهش منابع آب عنوان کرد. کمبود آب، تبعات اجتماعِی، سِیاسِی و اقتصادِی به همراه داشته و سلامت عمومِی را تهدِید مِی کند. محدودِیت منابع آب کشور ضرورت صرفه جوِیِی در مصرف آب را روشن ساخته و با توجه به ارزش اِین منبع مهم و حِیاتِی در توسعه و پِیشرفت در عرصه هاِی مختلف باِید راهکارهاِیِی جهت حفظ و بهبود استفاده از آن اعمال نمود تا حداکثر کاراِیِی در تولِید و بهره ورِی را حاصل نمود. لذا راه حل هاِی مقابله با بحران آب را مِی توان در موضوعات نظِیر ارزِیابِی ها، تدوِین قوانِین و خط مشِی عمومِی با کاهش تقاضا و افزاِیش عرضه، توسعه اقتصادِی، مشارکت و آموزش عمومِی و بهِینه سازِی مصرف در بخش کشاورزِی از طرِیق اجراِی سِیستم هاِی مدرن آبِیارِی و برنامه هاِی آبخِیزدارِی و ِیا استفاده از مواد جاذب رطوبت در خاک ها و … جستجو کرد. در اِین مقاله سعِی مِی شود ضمن بررسِی منابع آب از لحاظ کمِی و همچنِین تبعات کمبود آن در آِینده به راه کار هاِی مقابله با بحران آب پرداخته شود