همچنین نگرانیهایی درباره سایت Google’s Person Finder وجود داشت. نگرانیهایی از قبیل اینکه آیا اطلاعاتی که توسط افراد مختلف تهیه شده است صحیح است یا غلط. در یک حادثهای که به اطلاع عموم رسیده بود. یک مردی از استرالیا متوجه شد که اطلاعات مربوط به دخترش توسط سایت  گزارش شده و تأیید شده که دختر او در بیمارستان  افوناتو (Ofunato) ژاپن فوت شده است. پدر دختر امکان تماس با دوستان دخترش در ژاپن را داشت. یکی از دوستان دخترش به بیمارستان دسترسی داشت و متوجه شد که اطلاعات وارد شده در سایت مذکور اشتباه و غلط بوده است. البته این دختر توانست سلامتی خود را از طریق ایمیل به خانواده اش اطلاع دهد؛ اما پدرش برای چند ساعت اطمینان یافته بود که دختر او مرده است.

ماهیت رسانه های اجتماعی اجازه میدهد تا کاربران اطلاعات شخصی خود را در هر حد و اندازهای که میپسندند با دیگران به اشتراک بگذارند. پیامها بدون سانسور منتشر میشوند و اطلاعات منتشر شده نیاز به بررسی قبل از انتشار در رسانه های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک نیست. این بدان معنی است که اطلاعت به سرعت توزیع شده و اطلاعات نادرست از این طریق آسان تر پخش می شود؛ مانند پیام هایی که منجر به نوشیدن مایع ید شد. در زمانهای بحرانی بررسی صحت یامهای نادرست و دروغین دشوار است، ممکن است ارتباط از بین برود و پیدا کردن منبع پیام سخت و دشوار است. ( Wilson,(2012, p. 32

رسانه های اجتماعی که ابزاری برای ارتباط افراد است اما برخی افراد از آن برای انتشار پیام های دروغین و منفعت شخصی استفاده میکنند. اطلاعات غلط ناخواسته به سرعت به مثابه اطلاعات صحیح در شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کرده و بسیاری از افراد درباره آن در این رسانهها به بحث و گفتگو مینشینند. وقتی از این رسانه ها به درستی استفاده نشود بالقوه باعث افزایش رعب و وحشت، ترس و گمراه شدن و تخریب منابع مالی شود .(Wilson, 2012, p. 33)