سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی نیازی – دانشجوی دکتری آیندهپژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
مهدی فاتح راد – استادیار دانشگاه صنعتی شریف و همکار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه

چکیده:

منشأ و سیر تحول جنبش بینرشتهای در علوم، البته نه به معنای تاریخی آن را، تفکر سیستمی میدانند. تفکر سیستمی بر تغییر نگرش مبتنی بر تفکیک علوم به رشتههای تخصصی و ریز، و همچنین، نگرش مبتنی بر ترکیب یافته- های رشتههای گوناگون علمی تأکید میکند و اعتبار و و کاربرد عام تجزیه و تحلیل را زیر سوال میبرد. در این مقاله، ابتدا مروری اجمالی بر مباحث میانرشتهای خواهیم داشت و سپس نقش رویکرد سیستمی را در پیشبرد اهداف مطالعات میانرشتهای بررسی خواهیم کرد و در پایان مدل مفهومی مطالعات میانرشتهای با رویکرد سیستمی ارائه خواهد گردید.