سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیما پورحسین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
جواد بهمنش – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

سرریزهای رودخانه ای از مهمترین سازه های کنترل و تنظیم آب میب اشند که درصورت طراحی مناسب یکی از مهمترین کاربرد آنها کنترل و مدیریت سیلاب است حال دراین پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده برروی سرریزها به ارزیابی و بررسی نقوص و چالشها درزمینه های طراحی ساخت و نگهداری سرریز ها از دیدگاه مهندسی ارزش پرداخته می شود که ضمن انتخاب بهترین گزینه ها درهر مرحله درزمان نیروی انسانی منابع و هزینه ها صرفه جویی می شود درنهایت ساخت سرریزها با درنظر گرفتن الگوهای مهندسی ارزش سبب کاهش هزینه های ساخت و افزایش بهره وری می گردد.