سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تورج خلیلی – کارشناس ارشد معماری،پژوهشگر دوره دکتری معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

استفاده ازسیستمهای فتوولتاییک درساختمان جذابیت زیادی درمیان طراحان و معماران یافته است. سیستم فتوولتاییک میتواند بر طرح، شکل، محل قرار گیری و جهت گیری ساختمان مؤثر بوده و به جزئی مهم از سیستم زیست محیطی ساختمان تبدیل شود. بنابراین باید به آنها همچون بخش کاملی از سیستم انرژی ساختمان و عملکرد آن توجه نمود. پس لازم است که بین اجزای سیستم فتوولتاییک و سایر اجزای ساختمان هماهنگی و یکپارچگی پدید آید. از طرف دیگر جنبههای زیبایی شناسانه این سیستمها دارای اهمیت ویژهای میباشد. در مقاله فوق سیستمهای فتوولتائیک به عنوان روشی در بهینهسازی مصرف سوخت از طریق تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی در اقلیمهای گرم و خشک و آنهم به دلیل کمیت و کیفیت جذب تابش خورشید مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی و سپس تبدیل انرژی الکتریکی به صورتهای دیگر مورد استفاده انرژی در ساختمان سبب کاهش مصرف سوختهای فسیلی و در نهایت با رویکرد به عملکرد طبیعت، شاهد صرفهجویی در میزان انرژی مصرفی خواهیمبود.