سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی اکبر نونهال نهر –
محمد هدایتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:

در حالی که تا دو یا سه دههی پیش، شمار کسانی که می پنداشتند طبیعت این توان را دارد تا از خود محافظت کرده (ذاتاً خود را بازسازی کند) و میتوان فعالیت اقتصادی و توسعهی منتج از آن را جدای محیط زیست طبیعیمورد بررسی قرار داد، در اکثریت قرار داشتند [ ۲] امروزه شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده و شاهد رشد شتابناک باورهایی هستیم که پندارهای نسل گذشته را به درستی به چالش کشانده اند. در دهه های پیش رواکوسیستم های عمده ای تخریب خواهند شد و بزرگی و فوریت این خطر هنوز به طور گسترده ای شناخته شده نیست زیرا پارادایم اقتصادی حاکم نه تنها اجازه فهم وابستگی کامل اقتصاد بشر به محیط زیست را نمی دهد بلکهاجازه فهم این موضوع که محیط زیست و جامعه سیستم های با اثرات متقابل هستند را نیز نمی دهد .باتوجه به اینکه توسعه پایدار ، بقاء شرکتها را تضمین می کند،لذا گزینه های سیاسی نمی تواند راه گشا وقابل بحث باشدبلکه الزام رعایت حقوق اکولوژی های موجود غیر قابل اجتناب است. می توان بیان نمود بحران مالی کنونی نتیجه ارزش گذاری ثروت مجازی (برای مثال ابزارهای مالی ) به جایثروت اصلی (شامل اکوسیستم های موجود) است. اگر چه ممکن است طبیعت توان تصفیه پذیری و زیست پالایی مجدد داشته باشد، اما ضرورتها و مصلحت های جهانی ایجاب می کند که در برنامه ریزی زیستمحیطی برای دستیابی به یک زیست پایدار، به نحوی شایسته محدودیت های طبیعی سرزمین در احیاء خویش مدنظر قرار گرفته و تمهیدی کارساز برای اندازه گیری فشارهای وارد بر محیطهای طبیعیDSR)اندیشیده شود؛ دریافتی که برگر( ۱۹۹۹ ) هم بر آن مهر تأیید زده است.در این مقاله سعی شده است تصویری جامع از حسابداری محیط زیست که در بر گیرنده تمامی جنبه ها و ابعاد پیرامون آن باشد ارائه شود