سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهرا عبدالهی – پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان ایلام و مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
حشمت قبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امید محمدزاده – دستیار علمی دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده:

رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزشهای جوامع را برعهده دارند دردوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده مدرسه و همسالان دراجتماعی کردن نسل ها تضعیف و درمقابل روزبروز براهمیت و نقش رسانه ها افزوده میشود ادعای اصلی مقاله حاضر این است که طبق مشاهدات موجود طی سالهای اخیر مصرف رسانه های چون ماهواره و اینترنت در بین خانواده ها افزایش یافته و تاحدودی بی سابقه نشان میدهد اما این موضوع را به اعتبار تازگی مصرف رسانه های جدید چون ماهواره و اینترنت دربین خانواده ها بخصوص جوانان مورد مطالعه قرار داده ایم با فرض اینکه رسانه ها تاثیر مثبت یا منفی رسانه ها دردگرگونی ارزشها شکاف نسلها تغیی ردرالگوهای مصرف و سبک زندگی ازدواج و نحوه همسرگزینی دارند سوال اصلی مقاله حاضر این است که چه قرائتی از انگیزه ها و دلالت های تاثیر این راسنه ها برخانواده ها می توان ارایه نمود به منظور تبیین سوال مذکور ازنظریات جامعه شناسان مکاتب شیکاگو و کپنهاک الگو گرفته شده است.