سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا ماشاالهی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه فردوسی

چکیده:

یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر به عنوان یکی از معظلات اصلی در کشورهای توسعه یافته ، نمود پیدا کرده و با روندی رو به تزاید در حال گسترش است ، مساله مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی است.از آنجایی که سرمایه انسانی ، عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی و پر کردن شکاف عمیق تکنولوژیکی کشورها محسوب می شود، به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع هر کشوری صرف آموزش نیریو انسانی می شود.اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد ، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران ناپذیری را متوجه کشورهای در حال توسعه می سازد.بنابریان شناسایی علل فرار مغزها و مهاجرت نخبگان می تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آنها موثر باشد.از اینرو در این مقاله ابتدا واژه نخبه مورد تبیین و مفهوم پردازی قرار گرفته ، سپس مهمترین افتها و آسیب هایی که نخبگان را تهدید می کند ، بررسی می شوند.نگارنده در پایان مقاله نیز ، به مهاجرت نخبگان و علل و عوامل این پدیده پرداخته و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می دهد.