سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمیله جمالی زواره – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

باتوجه به شاخصهای جغرافیای طبیعی و انسانی استان البرز متاثر ازمیزان تاثیرات اقلیمی خصوص میزان بارندگی وجود حوزه های آبریز و رودخانه های آب شرب موجب گردیده برمدیریت موادزائد جامد ازلحاظ بکارگیری و انتخاب روشهای مدیریتی و نحوه دفع پسماندهای تولید شده اهتمام و توجه خاصی صورت پذیرد لذا دراین تحقیق به بررسی وضعیت پسماندهای استان البر زازلحاظ نوع نحوه امحا و دفع آنها مبتنی بردو روش نظری و میدانی پرداخته شده است عمده سوال اساسی این تحقیق میتوان به مدیریت واحد با مسئولیت متمرکز ازسوی مراکز تولید کنده پسماند اشاره نمود ازمهمترین نتایج تحقیق مشکل اساسی درتصمیم گیری است که این امربه روند صحیح تصمیم سازی و مدیریت دفع پسماند تاثیر میگذارد براین اساس نتایج بررسی های کارشناسی بروفق مبانی علمی فنی و اجرایی و با اولویت مسائل زیست محیطی و اقتصادی بدون یکجانبه نگری و با تعامل بین بخشی میسر خواهد گردید.