سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر آزاد بخت – پژوهشگر و کارشناس ارشد مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
میرزا سرهنگی – دبیر انجمن یاران سبز لرستان و عضو هیأت رئیسه شبکه زیست محیطی غرب کشور
حامد نظری – پژوهشگر و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

همراه روند روزافزون جمعیت کره زمین، مشکلات و تنگناهای گوناگونی فراروی بشر رخ نموده و از آن میان، تخریب منابع طبیعی تجدیدشونده، یکی از مهمترین و تلخ ترین آن هاست. به نظر می رسد برای برون رفت از چنبره این چالش ها بهترین راه حل مشارکت آگاهانه، فعال و مستمر بهره برداران و ذینفعان اصلی در جریان فعالیت هاست. تا کنون صدها سازمان غیر دولتی محیط زیستی در سراسر کشور پا گرفته و سازمان یافته است، اما از آنجایی که سازمان های رسمی دیگر نمی توانند به تنهایی کارکردهای خود را آن گونه که شایسته است انجام دهند. لذا باید چاره ای اندیشیده و نسبت به سازماندهی بهره برداران اصلی اقدام نمود و آن ها را هماهنگ و هم راستا ساخت. یکی از اهداف باید نظام بخشیدن و بسترسازی مناسب در ،» جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور « » حفاظت محیط زیست « سازمان های دولتی راستای تشکیل سازمان ها غیردولتی محلی)براساس نیازسنجی و به طور گسترده( در سطح کشور باشد تا بتواند از قدرت و توانمندی های این گونه تشکل ها در راه اهداف سازمانی خود بهره برداری نمایند نیز تشکل ها و سازمان ها امکان در کنار هم قرار گرفتن و سازماندهی اصولی و تبدیل به اتحادیه های هدفمند را پیدا نمایند. در این راستا، رهیافت تشکیل سازمان های مردم نهاد محلی به راهکاری برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان های یاد شده و تحقق توسعه پایدار کشور، به ویژه زاگرس مرکزی طی این مقاله در حد توان به مفهوم مشارکت، عوامل موثر بر آن و موانع فراروی سازمان های مردم نهاد و رهیافت افزایش مشارکت پرداخته شده است.