سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تراب بیگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه زبان وادبیات فارسی، نیشابور،

چکیده:

در زبان و ادب فارسی رویکرد به ادبیات کودکان بیشتر جنبه تعلیمی دارد، این تلقی از ادبیات کودکان به ادواری باز می گردد که هنوز تفکیک روشنی بین آثار ادبی هنرمندانه و آثار آموزشی نبوده و به عبارت دیگر ادبیات کودک استقال نداشته و همچون شاخه ای از تعلیم و تربیت مطرح بوده است. توجه به کودکان در آثار ادب فارسی چه به صورت کتابی مستقل و چه به شکلی گذرا در اکثر نمونه های نظم و نثر فارسی دیده می شود، و در این میان قابوس نامه اثر عنصرالمعالی کیکاوس بن وشمگیر که پندنامه ای آموزنده، همراه با نصایح اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است و از جمله آثار شاخصی است که در جریان اندرزنامه نویسی دوران اسلامی به سبب بازتاب دادن خرد سیاسی ایران باستان در چارچوبی منطبق با ضرورت های زمانه خود، جایگاهی ویزه درارد. در مقاله حاضر سعی شده است با بررسی اندرزنامه کهن و جاوید عنصر المعالی از منظر ادبیات کودک و نوجوان، حکایات و قصه های ساده و روانش برای ذهن خلاق و جوینده نسل امروز بازنمایی گردد، بگونه ای بتواند مخاطبان کودک و نوجوانی را که شاید دیگر نصایح مستقیم و آمرانه را بر نمی تابند، با شیوه های اندرزنامه ای عنصرالمعالی همراه سازد.