سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه عبداللهی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

چکیده:

زیانهای اقتصادی و زیست محیطی علفهای هرز برکسی پوشیده نیست و به همین جهت علف کشها به عنوان ابزار مهار آنها موجب بهبود راندمان تولید و تسهیل گسترش سامانه های حداقل شخم گردید اما کاربرد مداوم آنها باعث بروز مشکلاتی از قبیل بروز پدیده مقاومت علفهای هرز به علفکش ها و خطرات زیست محیطی شده است مدیریت تلفیقی علفهای هرز یک رهیافت مدیریتی درسامانه های زراعی است که براستفاده از دانش و سلامتی محصول تاکید دارد مدیریت تلفیقی علفهای هرز استفاده از اجزا درکنار یکدیگر بهجای به کاربردن جداگانه آنها است برای پذیرش این شیوه مدیریتی علفهای هرز توسط کشاورزان دو معیار باید مدنظر قرار گیرد: اول اینکه باید اجزا سامانه مدیریت تلفیقی علفهای هرز طوریطراحی شوند که بتوانند با هم کار کنند ودوم اینکه بتوانند به راحتیدر داخل سامانه تولید گیاه زراعی تلفیق شوند تحقیقات زیادی در مورد کاربرد ابزارها و تکنیکهای مختلف در برنامه های مدیریت تلفیقی علفهای هرز به عمل آمده است اما کاربرد و تلفیق آن در شرایط زراعی دارای محدودیت هایی است ۲۵ تا ۳۰ سال است که فرایند توسعه تلفیق و پذیرش پتانسیلهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز در جریان است دربرخی از سامانه های کشت حق انتخاب با عملیات مدیریت تلفیقی علفهای هرز محدود می شود به هر حال تحقیقات آتی باید در مورد فرصت های کسب سود و ثبات بیشتر متمرکز شوند