سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه نوری – گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

میزان خسارت زنگ نواری گندم توسط نیمان و همکاران ۱۳۴۶ بالغ بر ۴/۵ درصد کل محصول برآورد گردیده است خسارت این بیماری درشمال ایران روی ارقام حساس گندم ۱۰۰ درصد گزارش شده است پیشنهاد طرح سیستمهای گیاه برای کشورهای درحال توسعه از سوی سازمان کشاورزی خواروبار جهانی فائو موجب حفظ تلفیقی مواد غذایی باروری خاک و اطمینان از تولید محصول درسطوح مورد نیاز از جنبه های اکولوژیک اجتماعی و اقتصادی شده است در ۵۰-۴۰ سال اخیر مشکلاتی جدی برسرراه استفاده از قارچ کشهای سیستمیک علی بیمارگرهای قارچی در جهان بوجودآمدها ست که روز به روز عوارض واثرات سو این مشکلات عمیق تر می شود. استمرار مصرف این مواد شیمیایی به کاهش و حتی حذف جمعیتهای حساس و ظهور و افزایش جمعیتهای مقاوم قارچهای بیماری گری می شود که در معرض موارد شیمیایی مربوطه قرار گرفته اند. از روشهای کنترل تلفیقی زنگ نواری گندم استفاده از ارقام مقاوم افزایش مقاومت گیاه از بین بردن علفهای هرز گندمیان استفاده بهینه از کود های ازته از بین بردن کانون های آلودگی و درصورت بروز اپیدمی یکبار سمپاشی درمرحله ی تورم خوشه ها است که با یکی از قارچکش های تکتو تیلت، فولیکور، ایمپکت توصیه می شود.