سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر لعلی نیا – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تحلیل ۵۰ ساله روند تغییرات سطح زیرکشت تولید و منابع آب دشواری افزایش سطح زیرکشت و تمرکز برتولید بیشتردرواحد سطح برای تامین غذای جمعیت روبرشد را نشان میدهد این امر موجب فشار بیشتر برمنابع خاک و بمخاطره افتادن تولید پایدار و امنیت غذا بوده و اهمیت حاصلخیزی خاک به عنوان کلید پایداری را بیش از پیش آشکار می نماید از مهمترین دغدغه های کشاورزی مصرف بهینه کودها و سموم شیمیایی آلی و زیستی و نیز تغذیه متعادل گیاه به عنوان مهمترین عوامل حاصلخیز کننده خاک است بنابرتحقیقاتانجام گرفته فقر مواد آلی از مهمترین موانع پایداری حاصلخیزی خاک ها و تولید پایدار می باشد با این وجود مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی به دلیل خطرات بالفعل و بالقوه باعث ایجاد نگرانی هایی درجامعه بشری گردیده اند این نگرانی به ویژه دربخش کشاورزی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز به افزایش تولید بیش از پیش احساس می شود افزایش تولید می تواند توسط افزایش سطح زیرکشت و یا تولید درواحد سطح باشد مصرف بیش از حد نهاده های شیمیایی زیانهای بسیاری به محیط زیست و سلامت عمومی وارد م یکند درحالیکهدرسالهای اخیر تولید کنندگان به جای بهره گیری از روشهای پایدار کشاورزی مصرف نهاده های شیمیایی به ویژه کودهای شیمیایی درواحد سطح را افزایش داده اند.